_poznamky

PozKlubOZVRPSGIGGDGR
1260000000
120000000
120000000
120000000
120000000

 

 

 

DátumKlubySúťaž
FK 34 BRUSNO
ŠK Sásová
FK 34 BRUSNO
FK 1928 Jasenie
FK 34 BRUSNO
I. trieda
FK 34 BRUSNO
OŠK Lutila
U19–IV. liga
FK 34 BRUSNO
TJ Mladosť Lučatín
I. trieda

[DISPLAY_ULTIMATE_SOCIAL_ICONS]


Informačná povinnosť prevádzkovateľa
Informovanie dotknutých osôb o spracúvaní a poskytovaní osobných
údajov spracovateľských operáciách Úradu vlády Slovenskej republiky
podľa článku 13 a článku 14 Nariadenia Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla
2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov,
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
Nariadenie Európskeho parlamentu a Radu (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri
spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
stanovuje povinnosť prevádzkovateľa poskytnúť dotknutej osobe informácie o účele spracovania osobných
údajov, na ktorý sú jej osobné údaje určené a to aj v prípade, keď sa osobné údaje nezískavajú priamo od
dotknutej osoby. Je potrebné, aby tieto informácie boli dotknutej osobe poskytnuté najneskôr pri získavaní
jej osobných údajov, respektíve v dostatočnom časovom predstihu, jasne a zrozumiteľne a takým
spôsobom, aby sa s týmito informáciami mohla skutočne oboznámiť a porozumela im.
Prevádzkovateľ: EXCELLENT, spol. s r.o. Košice
Adresa: Hrabová 11/2735
Košice-Vyšné Opátske 040 22
Zodpovedná osoba Prof.Ing. Juraj Banský , CSc
e-mail: excellent@nextra.sk

Kontaktné údaje Úradu na ochranu osobných údajov
Adresa: Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27
IČO: 36064220
Telefonické konzultácie v oblasti ochrany osobných údajov:
Utorok a štvrtok 8:00 – 15:00 +421 2 323 132 20
e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk

Poučenie o právach dotknutých osôb
Prevádzkovateľ v súvislosti so spracúvaním osobných údajov na zabezpečenie spravodlivého
a transparentného spracúvania informuje dotknuté osoby, že majú:
 právo požadovať od prevádzkovateľa prístup k osobným údajom týkajúcich sa jej osoby a práva na
ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania,
 právo namietať proti spracúvaniu,
 právo na prenosnosť údajov,
 právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania
založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním,
 právo podať sťažnosť dozornému orgánu,
 právo na informáciu o tom, či je poskytovanie osobných údajov zákonnou alebo zmluvnou
požiadavkou, alebo požiadavkou, ktorá je potrebná na uzavretie zmluvy, či je dotknutá osoba
povinná poskytnúť osobné údaje, ako aj možné následky neposkytnutia takýchto údajov,
 právo získať informáciu z akého zdroja pochádzajú jej osobné údaje, ak neboli získané od
dotknutej osoby, prípadne informáciu o tom, či údaje podchádzajú z verejne prístupných zdrojov
 právo získať od prevádzkovateľa potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje, ktoré sa jej
týkajú a ak tomu tak je, má právo získať prístup k týmto osobným údajov a tieto informácie:
a. účel spracúvania;
b. kategórie dotknutých osobných údajov;
c. príjemcovia alebo kategórie príjemcov, ktorým boli alebo budú osobné údaje poskytnuté,
najmä príjemcovia v tretích krajinách alebo medzinárodné organizácie;
d. ak je to možné, predpokladaná doba uchovávania osobných údajov alebo, ak to nie je
možné, kritériá na jej určenie;
e. existencia práva požadovať od prevádzkovateľa opravu osobných údajov týkajúcich sa
dotknutej osoby alebo ich vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, alebo práva
namietať proti takémuto spracúvaniu;
f. právo podať sťažnosť dozornému orgánu;
g. ak sa osobné údaje nezískali od dotknutej osoby, akékoľvek dostupné informácie, pokiaľ
ide o ich zdroj;
Prehlásenie o ochrane osobných údajov
(Informácie o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov)

Úvod
Poskytovateľom tejto Webovej stránky (domény), www.excellent-slovakia.eu, je EXCELLENT, spol. s r.o.
Košice, ktorý je nižšie označovaný ako “my”, “nás” alebo “naše”.
Táto informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov (“Vyhlásenie o ochrane osobných údajov”)
vysvetľuje akým spôsobom chránime údaje návštevníkov získané prostredníctvom tejto Webovej stránky
(tak ako je definovaná nižšie). Toto Prehlásenie o ochrane osobných údajov sa vzťahuje výlučne na
konkrétnu webovú stránku.

Kontakt
Pokiaľ máte akákoľvek otázky týkajúce sa tohto Vyhlásenia o ochrane osobných údajov alebo
zhromažďovaní a spracovaní Vašich osobných údajov pri používaní tejto Webovej stránky, prosím použite
odkaz zo@prihodasro.sk

Zhromažďovanie a spracovanie osobných údajov
Ako návštevník nemusíte pri používaní tejto Webovej stránky poskytovať žiadne osobné údaje.
Prostredníctvom tejto Webovej stránky však môžu byť zhromažďované osobné údaje, ktoré návštevníci
dobrovoľne poskytnú pre určitý účel. V takomto prípade (teda v prípade, že táto Webová stránka obsahuje
systém alebo aplikáciu, ktorá je využívaná na spracovanie osobných údajov pre konkrétny účel, napr.
nábor) bude Váš súhlas so spracovaním osobných údajov vyžiadaný príslušným prevádzkovateľom
osobných údajov v súlade s príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov a/alebo
Vám bude predtým, než budú zhromaždené alebo spracované akékoľvek osobné údaje, poskytnutá
príslušná informácia o zhromažďovaní a spracovaní osobných údajov.
Táto Webová stránka nezhromažďuje ani nespracováva žiadne osobitné kategórie osobných údajov (citlivé
osobné údaje).
Informácie o internetových udalostiach (log information) a webových
prezenčných signáloch (web beacons)
Táto stránka zhromažďuje štandardné informácie o internetových udalostiach (tzv. „log information“),
vrátane Vašej IP adresy, typu prehliadača a jazyka, času prístupu, ako aj odkazujúcej webovej adresy.

Sociálne médiá
Táto Webová stránka môže obsahovať odkazy na aplikácie sociálnych médií alebo služby, ktoré Vám
umožnia zdieľať obsah s ostatnými užívateľmi (spoločne „Aplikácie sociálnych médií“). Akékoľvek osobné
alebo iné údaje, ktoré vložíte do akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, môžu iní užívatelia Aplikácie
sociálnych médií čítať, zhromažďovať a používať, pričom nad týmito inými užívateľmi máme len malú alebo
žiadnu kontrolu. Z týchto dôvodov nenesieme žiadnu zodpovednosť za akékoľvek použitie, zneužitie alebo
iné neoprávnené nakladanie s akýmikoľvek osobnými údajmi alebo inými informáciami, ktoré vložíte do
akejkoľvek Aplikácie sociálnych médií, zo strany ostatných užívateľov.

Zabezpečenie informácií
Uplatňujeme štandardy technického a prevádzkového zabezpečenia všetkých údajov poskytovaných zo
strany návštevníkov prostredníctvom tejto Webovej stránky proti neoprávnenému prístupu, zverejneniu,
zmene alebo zničeniu.

Zmeny vo Vyhlásení o ochrane osobných údajov
Toto Vyhlásenie o ochrane osobných údajov môžeme podľa nášho uváženia čas od času upraviť alebo
doplniť. V prípade, že dôjde k zmenám v tomto Vyhlásení o ochrane osobných údajov bude vo vzťahu k
Vám a Vaším informáciám účinné od tohoto dátumu. Odporúčame Vám pravidelne kontrolovať toto
Vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste mali prehľad o tom, akým spôsobom chránime Vaše údaje.

Ochrana osobných údajov detí
Sme si vedomí toho aká dôležitá je ochrana osobných údajov detí v interaktívnom svete internetu. Táto
Webová stránka nie je vytvorená ani zámerne necieli na deti mladšie ako 16 rokov. Našim cieľom nie je
cielene zhromažďovať alebo uchovávať údaje o jedincoch mladších ako 16 rokov.

AKTUÁLNE


TABUĽKY
2018-2019

MUŽI

MUŽI

PozKlubOZVRPSGIGGDGR
111005233
211004033
311003233
411002033
511002003
511002103
710011200
820000000
820000000
820010200
11200125-30
11100123-30
13100104-30
13100102-30

DORAST U19

PozKlubOZVRPSGIGGDGR
1260000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000

STARŠÍ ŽIACI

PozKlubOZVRPSGIGGDGR
120000000
1220000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000

MLADŠÍ ŽIACI

PozKlubOZVRPSGIGGDGR
120000000
1220000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000
120000000

Read More…

DátumKlubySúťaž
FK 1928 Jasenie
FK 34 BRUSNO
I. trieda
FK 34 BRUSNO
OŠK Lutila
U19–IV. liga
FK 34 BRUSNO
TJ Mladosť Lučatín
I. trieda
FK 34 BRUSNO
ŠK Heľpa
U19–IV. liga
TJ ŠK Hronec
FK 34 BRUSNO
I. trieda
FC Slovan Divín
FK 34 BRUSNO
U13–III. liga
TJ Prestavlky
FK 34 BRUSNO
U19–IV. liga
FC Slovan Divín
FK 34 BRUSNO
U15–III. liga
FK 34 BRUSNO
FK Sokol Braväcovo
I. trieda
FK 34 BRUSNO
MFK Vígľaš – Pstruša
U15–III. liga
FK 34 BRUSNO
MFK Vígľaš – Pstruša
U13–III. liga
FK 34 BRUSNO
TJ Tatran VLM Pliešovce
U19–IV. liga
FK 34 BRUSNO
MFK Spartak Hriňová
U15–III. liga
FK 34 BRUSNO
MFK Spartak Hriňová
U13–III. liga
FK 34 BRUSNO
ŠK Hrochoť
U19–IV. liga
TJ Družstevník Strelníky
FK 34 BRUSNO
I. trieda
FK 34 BRUSNO
TJ Družstevník Senohrad
U15–III. liga
FK 34 BRUSNO
TJ Družstevník Senohrad
U13–III. liga
FK 34 BRUSNO
TJ Družstevník Očová
U19–IV. liga
OFK Slovan Valaská
FK 34 BRUSNO
I. trieda
TJ Slovan Dudince
FK 34 BRUSNO
U19–IV. liga
FK Jesenské
FK 34 BRUSNO
U15–III. liga
FK Jesenské
FK 34 BRUSNO
U13–III. liga
FK 34 BRUSNO
OFK Slovenská Ľupča
I. trieda
FK 34 BRUSNO
OFK Slovenská Ľupča
U19–IV. liga
FK Brezno
FK 34 BRUSNO
I. trieda
TJ Baník Kalinovo
FK 34 BRUSNO
U15–III. liga
TJ Baník Kalinovo
FK 34 BRUSNO
U13–III. liga
ŠK Prameň Kováčová
FK 34 BRUSNO
U19–IV. liga
FK 34 BRUSNO
ŠK Obecný podnik lesov Poniky
I. trieda

 

CSS

 

ul.sub-menu li.menu-item a{font-size:13px; padding: 6px 6px; font-family: Arial, Helvetica, sans-serif;}
ul.sf-menu li.menu-item a{font-size:20px;}
.main-navigation ul li a {padding: 12px 8px 8px 10px; font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 15px;}
a {font-family: Tahoma, sans-serif; font-size: 15px;}
h.entry-title {font-family:Tahoma;}
h1.entry-title {font-family:Tahoma; }
h1.widget-title {font-family:Tahoma; }
h4.sp-table-caption {font-family: Tahoma; font-style: normal; font-weight: bold; }
td.data-date {font-size: 13px; }
td.data-teams {font-size: 13px; }
td.data-results {font-size: 16px; }
h3 {font-family:Tahoma; font-style: normal;}


_TEST – poznamky

2011 – 15.4.2012 „A“ IV
R.Gardošík, P.Belko, M.Borbely, M.Kubát, I.Sojak, Š.Chrenovský, T.Giertl, R.Patráš, F.vajda, Š.Púchy, M.Bošela, S.Čabala, I.Varga, R.Švidráň, D.Škubák
————————————————————–
2007 – 15.4.2008 „A“ IV liga
P.Kajda, G.jančík, L.Sopko, M.Gregor, M.Turanský, I.Pipich, D.Vaník, A.Smida, A.Čatloš, M.Sokol, M.Kováč, L.Lehocký, J.Francisty, R.Hermánek, Z.Hauer
——————————————————————————-
8.8.2009 – 2010 DORAST V.liga dorast sk C
P.Citara, L.Uhrík, L.Ďuriančik, M.Petrík, J.Petrík, R.Smetka, I.Samuelčík, T.Dutka, V.Lihan, T.Kelemach, P.Šebeš, B.Sáliš, I.Sáliš, T.Šagát, F.Pšenko, T.Piliar, J.Fronc, M.Donoval, A.Klinčík, D.Podhora, L.Kováč, J.Ľupták, M.Vaňo, F.Vágner, A.Kováč, J.Turis, I.Citara, M.Vágner
13.8.2011 – 2012 IV.liga JUH – DORAST
M.Hlinka, J.Kováčik, M.Petrík, T.Šagát, R.Klinčík, T.Kelemach, P.Šebeš, S.Knižka, B.Sáliš, B.Hudák, A.Pikula, D.Sáuka
——————————————————————————
12.9.2009-2010 III.-liga MŹ
F.Slabecius, Ch.Slabecius, J.Hlinka, E.Kelemach, A.Hláčik, M.Marko, D.Zaplatílek, K.Málik, M.Kordík, F.Peťko, P.Ďuriančík
——————————————————–
8.9.2007 – 2008 III liga SŽ
H.Mátúš, M.Žabka, T.Kelemach, M.Petrik, T.Zrubák, T.Šagát, P.Šebeš, V.Liha, M.Vránsky, S.Knižka, B.hudák, J.Gallo, J.Fronc, R.Jarabák

2015-2016.liga „C“
2014-2015 III. liga MRS
2013-2014 III. liga MRS
2012-2013 III. liga MRS
2011-2012 IV. liga JUH
2010-2011 IV. liga JUH
2009-2010 IV. liga JUH
2008-2009 IV. liga JUH
2007-2008 IV. liga JUH
2006-2007 III. liga MRS
2005-2006 IV. liga JUH

2015-2016 — NIE — – dorast
2014-2015 — NIE — – dorast
2013-2014 — NIE — – dorast
2012-2013 IV. liga „JUH“ – dorast
2011-2012 IV. liga „JUH“ – dorast
2010-2011 IV. liga „JUH“ – dorast
2009-2010 V. liga „C“ – dorast
2008-2009 V. liga „C“ – dorast
2007-2008 V. liga „C“ – dorast
2006-2007 V. liga „C“ – dorast
2005-2006 V. liga „C“ – dorast

2006-2007 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2007-2008 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2008-2009 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2009-2010 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2010-2011 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2011-2012 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2012-2013 III. liga „C“ SŽ a MŹ
2013-2014 II. liga „JUH“ SŽ a MŹ
2014-2015 III. liga „C“ SŽ a MŹ – CVC
2015-2016 III. liga „C“ SŽ a MŹ – CVC