post

Zmeny pravidiel 2019-2020

( Uvedenie do platnosti •  v SFZ od 1.7.2019)

STIAHNUŤ CELÉ ZMENY S OBJASNENÍM (v PDF)

Súhrnný prehľad 

PRAVIDLO 3 • Hráč, ktorý je striedaný, musí opustiť HP v najbližšom mieste (bode) na postrannej /bránkovej čiare okrem prípadu, keď je rozhodcom inštruovaný inak.

PRAVIDLO 4 • Viac farebné alebo vzorkované spodné oblečenie je povolené, ak je presne rovnaké ako rukáv hlavného (základného) dresu (košele).

PRAVIDLO 5 • Rozhodca nemôže zmeniť rozhodnutie o nadviazaní na hru potom, ak už hra bola nadviazaná. Za určitých okolností však môže udeliť ŽK alebo ČK za predchádzajúci priestupok.

PRAVIDLO 5 •  Ak rozhodca opúšťa HP z dôvodu vzhliadnutia situácie alebo zavolá hráčov späť na HP na konci polčasu (pri aplikovaní VAR systému), rozhodnutie ešte môže byť zmenené. •  Členom realizačného tímu, ktorí sa správajú nešportovým spôsobom môže byť udelená ŽK alebo ČK. Ak vinník nemôže byť identifikovaný, ŽK alebo ČK bude udelená hlavnému trénerovi.

PRAVIDLO 5 • Ak je nariadený pokutový kop, jeho vykonávateľ môže byť ošetrený prípadne môže byť posúdené jeho zranenie.  • Tento hráč môže zostať na hracej ploche a následne potom vykonať nariadený pokutový kop.

PRAVIDLO 7 • Objasnenie rozdielu medzi prestávkou na schladenie tela (takzvaný „cooling break“) a prestávkou na občerstvenie nápojmi.

PRAVIDLO 8 •  Družstvo, ktoré získa (vyhrá) žreb pred začiatkom stretnutia, môže si vybrať vykonanie výkopu alebo stranu HP. •  Rozhodcovská lopta bude vhodená brankárovi, ak bola hra prerušená vo vnútri PÚ alebo jednému hráčovi družstva, ktoré sa dotklo lopty ako posledné v mieste, kde došlo k dotyku. Všetci ostatní hráči oboch družstiev musia byť v momente vhodenia RL vzdialení najmenej 4 metre od tohto miesta.

PRAVIDLO 9 •  Nadviazanie na hru rozhodcovskou loptou potom, čo táto zasiahla rozhodcu (alebo ostatných rozhodcov) a smeruje do bránky, vedie k zmene družstva, ktoré má loptu pod kontrolou alebo ak sa začína rozvíjať sľubný útok.

PRAVIDLO 10 • Brankár nemôže dosiahnuť gól hodením lopty, ktorá je v hre, rukou priamo do súperovej bránky.

PRAVIDLO 12 • Text pre hranie lopty rukou bol prepísaný z dôvodov väčšej zrozumiteľnosti a dôslednosti s jasnými pokynmi preto, kedy by mala byť potrestaná (a nie nepotrestaná) „neúmyselná“ hra rukou.

PRAVIDLO 12 •  Potvrdenie toho, že nedovolené hranie lopty rukou brankárom v jeho vlastnom PÚ nie je trestané disciplinárnou sankciou (ŽK alebo ČK). •  Ak po vhodení lopty spoza postrannej čiary alebo úmyselnej prihrávke od spoluhráča brankár neúspešne kopne alebo sa pokúša kopnúť loptu do hry a následne sa dotkne, zahrá loptu rukou.

PRAVIDLO 12 •  Rozhodca môže oneskoriť udelenie ŽK alebo ČK do najbližšieho prerušenia hry, ak družstvo, ktoré sa neprevinilo „rýchlo“ vykonalo voľný kop a rozvinula sa gólová príležitosť. •  ŽK za zakázanú oslavu dosiahnutia gólu sa udeľuje aj vtedy, keď gól nebol uznaný.

PRAVIDLO 12 •  Zoznam priestupkov, za ktoré rozhodca verbálne varuje (upozorňuje) alebo udeľuje ŽK prípadne ČK členom realizačného tímu. •  Všetky priestupky verbálneho charakteru budú potrestané nepriamym voľným kopom.

PRAVIDLO 12 • Kopnutie predmetu (objektu) je trestané rovnakým spôsobom ako hodenie predmetu (objektu).

PRAVIDLO 13 •  Pri voľných kopoch nariadených v prospech brániaceho družstva z ich vlastného pokutového územia je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí predtým opustiť pokutové územie do HP.

PRAVIDLO 13 •  Ak je obranný múr brániacich sa hráčov vytvorený z najmenej troch (3) hráčov, všetci útočiaci hráči musia byť najmenej jeden (1) meter mimo múra.  •  Ak útočiaci hráči vstúpia v čase vykonania voľného kopu bližšie ako jeden meter k obrannému múru, rozhodca nariadi nepriamy voľný kop v prospech brániaceho sa družstva.

PRAVIDLO 14 •  V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, bránkové žrde, brvno a sieť sa nesmú hýbať za prispenia brankára, tento sa ich nesmie dotýkať (mykať, lomcovať nimi). •  V čase, keď sa vykonáva pokutový kop, brankár musí mať najmenej časť jednej nohy na /alebo v línii s bránkovou čiarou, nemôže stáť za touto čiarou.

PRAVIDLO 15 •  Hráči súperovho družstva musia byť najmenej dva (2) metre od miesta na postrannej čiare, odkiaľ sa vykonáva vhadzovanie lopty. Platí to aj vtedy, ak je vhadzujúci hráč v momente vhodenia lopty vzdialený od postrannej čiary (za ňou mimo HP).

PRAVIDLO 16 •  Pri kope od bránky je lopta v hre, keď je do nej kopnuté a je jasne v pohybe, nemusí opustiť pokutové územie do hracej plochy.